Skollogo

Information till elever och vårdnadshavare angående Dataskyddsförordningen och Sävsjö kristna skola

För att uppfylla de krav som den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer på oss vill vi klargöra hur Sävsjö kristna skola behandlar personuppgifter, hur vi tillvaratar dina rättigheter i samband med detta, samt hur du kan utöva dessa rättigheter.

SchoolSoft
Dina personuppgifter behandlas i SchoolSoft eftersom du är elev eller vårdnadshavare till en elev på en skola som använder SchoolSoft för sin administration. Ändamålet med denna behandling är skoladministrativt. Behandlingen av dina personuppgifter sker på de rättsliga grunderna myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänt intresse.
I SchoolSoft behandlas personuppgifter som är nödvändiga för att sävsjö kristna skola ska kunna bedriva en rättssäker verksamhet där information om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för skriftligt omdöme och betyg. I skollagen fastställs att skolan ska kunna uppvisa vilka insatser skolan har gjort för att ge eleven möjlighet att nå de uppsatta målen.
Din skola har rättigheter och skyldigheter enligt skollagen att behandla och lagra personuppgifterna så länge de behövs för ändamålet. Det är Sävsjö kristna skola som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, oavsett var och i vilken form de behandlas.
Sävsjö kristna skola har tecknat avtal med SchoolSoft, som är leverantör av de administrativa tjänsterna för skola och förskola, vilket reglerar hur dina personuppgifter behandlas i deras system så att säkerheten för dina personuppgifter och din integritet säkerställs. SchoolSofts system finns i Sverige, vilket innebär att de uppfyller EUs krav på var personuppgifter tillhörande EU-medborgare får behandlas.

Lagring av personuppgifter i övriga system på Sävsjö kristna skola
Dina personuppgifter behandlar vi på ett betryggande sätt i systemen som följer nedan. Den personal vars arbete berör personuppgifter har endast tillgång till uppgifter som direkt berör deras arbete.
Google G-suite: lagring sker under hela grundskoletiden.
Skolans egen server: lagring sker under hela grundskoletiden.
ProRenata: (digitalt journalsystem som endast hanteras av skolsköterska) lagring sker under hela grundskoletiden.
Anhörigpärm: uppdateras varje nytt läsår och lagras bara under den tid uppgifterna är aktuella.
Klasslistor för utrymning vid fara eller brand: uppdateras var tredje månad eller vid behov.

Av allmännyttiga skäl kommer personuppgifter som klasslistor, betyg och bilder finnas kvar i skolans arkiv efter avslutad skolgång. Endast ett begränsat antal personer har tillgång till arkivet.

Mottagare av dina personuppgifter
Personal på Sävsjö Kristna Skola
Sävsjö Kommun
SCB
Region Jönköping tex Folktandvården
Natur och kultur, Gleerups (förlag/digitala läromedel)

Detta innebär Dataskyddsförordningen för dig som registrerad
Dataskyddsförordningen är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din integritet. Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter, samt att det vidtas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.
Du som registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:
Rätten till tillgång
Du som registrerad har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter din skola behandlar samt hur de behandlas. Det är kostnadsfritt för dig att begära ut informationen. Vid uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras alternativt begäran förvägras. För att få tillgång till dina personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.
Rätten till rättelse
Du som registrerad har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är felaktiga. I de fall du inte själv har möjlighet att rätta informationen kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.
Rätten till begränsning
Du som registrerad har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas. Rätten till begränsning gäller i de fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen eller du ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.
Rätten att göra invändningar
Du som registrerad har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att invända mot behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.
Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Du som registrerad har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig på Sävsjö kristna skola
personuppgiftsansvarig@savsjokristnaskola.se Tel: 0382-100 70

Om du har frågor rörande innehållet i denna information är du alltid välkommen att kontakta Sävsjö kristna skola. Du når oss via ovanstående mail eller telefon.